Sherbimi Meteorologjik

Departamemti Meteorologjik ofron shërbimet meteorologjike aeronautike sipas legjislacionit vendor, standardeve të ONAC dhe rregulloreve të aprovuara nga ASHNA.
– Departamenti Meteorologjik përbëhet nga;
a) Divizioni i Parashikimit,
b) Divizioni i Vrojtimit dhe
c) Zyra për Klimatologji dhe Statistika Meteorologjike